การประเมินผลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หลังจากองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้พัฒนางานและได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว องค์กรควรประเมินผลการใช้ระบบนี้ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพ ขวัญ และกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยการเลือกงานภายในขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ และเลือกใช้วิธี CIPP model ประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

Read more

สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน

การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนการคัดกรองคนเข้าทำงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้คนทำงานตรงกับงานมากที่สุด บางแห่งทดสอบข้อเขียน และทดสอบการปฏิบัติงานก่อนการสัมภาษณ์ บางแห่งเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเดียว หลายคนที่เคยหรือไม่เคยผ่านการสัมภาษณ์ คิดว่าการสัมภาษณ์เป็นเรื่องใหญ่ การสัมภาษณ์เป็นการสืบสวนสอบสวนที่ต้องเผชิญหน้ากับกรรมการหน้าดุๆ กลัวการสัมภาษณ์ ประหม่า ตื่นเต้น ตอบคำถามไม่ถูกใจกรรมการเพราะขาดความรู้ อ่อนซ้อมตอบคำถาม ความคิดตะกุกตะกัก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือกดดันตนเอง  ดังนั้น ขอนำเสนอประสบการณ์ของผู้เขียนทั้งในฐานะผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และกรรมการสัมภาษณ์ในหลายๆ ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางทางสำหรับน้องๆ

Read more