การพิมพ์ Barcode ด้วยโปรแกรม Excel

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ สินค้าขณะขาย ยอดการขาย จำนวนสินค้าคงคลัง หรือใช้เพื่อตรวจสอบตัวบุคคล เราสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner) ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูล หรือการอ่านด้วยสายตา บาร์โค๊ดมีการ พัฒนาไปมาก มีหลายมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน สำหรับมาตรฐานเกี่ยวกับบาร์โค๊ดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐาน เช่น EAN-13: European

Read more

การประเมินผลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หลังจากองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้พัฒนางานและได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว องค์กรควรประเมินผลการใช้ระบบนี้ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพ ขวัญ และกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยการเลือกงานภายในขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ และเลือกใช้วิธี CIPP model ประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

Read more